AAV

|

5.35

-0.10 (-1.83%)

16/03/2561 (16:37)
  • ไทย
  • EN

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2560


รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. นายวิชัย ศรีวัฒนประภา 679,000,000 14.00
2. นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา 485,088,286 10.00
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 374,048,646 7.71
4. นายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา 282,200,000 5.82
5. น.ส.อรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา 242,500,000 5.00
6. นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ 242,500,000 5.00
7. น.ส.วรมาศ ศรีวัฒนประภา 242,500,000 5.00
8. น.ส.สุพรทิพย์ ช่วงรังษี 169,733,100 3.50
9. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 150,151,700 3.10
10. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 86,044,700 1.77
11. นายธนรัชต์ พสวงศ์ 80,662,100 1.66
12. นายชาลี ช่วงรังษี 71,512,000 1.47
13. น.ส.พจนาลัย บุญขันธ์ 52,000,000 1.07
14. กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 42,400,000 0.87
15. นายณฤทธิ์ เจียอาภา 34,600,000 0.71
16. กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 31,510,700 0.65
17. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 30,100,000 0.62
18. นายสมศักดิ์ อมรพิทักษ์ 27,652,100 0.57
19. นายปรีชญา รัศมีธานินทร์ 27,000,000 0.56
20. กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 26,992,000 0.56
21. นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง 26,000,000 0.54
22. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด 25,257,700 0.52