AAV

|

4.20

-- (-%)

17/10/2561 (12:28)
  • ไทย
  • EN

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561


รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ 2,004,088,286 41.32
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 359,917,432 7.42
3. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 232,129,400 4.79
4. นายธนรัชต์ พสวงศ์ 180,860,800 3.73
5. นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา 130,000,000 2.68
6. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 102,418,200 2.11
7. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 56,590,400 1.17
8. กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 56,491,700 1.16
9. น.ส.พจนาลัย บุญขันธ์ 52,000,000 1.07
10. กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 46,787,000 0.96
11. นายชาลี ช่วงรังษี 44,133,300 0.91
12. นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง 43,857,600 0.90
13. กองทุนเปิด บัวแก้ว 40,323,700 0.83
14. นายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา 39,700,000 0.82
15. นายณฤทธิ์ เจียอาภา 36,766,000 0.76
16. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 35,276,900 0.73
17. กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ 33,667,000 0.69
18. MR.SANAE CHAIVIRIYATRAKUN 31,000,000 0.64
19. นายสมศักดิ์ อมรพิทักษ์ 29,035,200 0.60
20. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล 26,937,000 0.56