AAV

|

4.08

+0.04 (+0.99%)

24/05/2562 (15:55)
  • ไทย
  • EN

นักลงทุนสัมพันธ์

การประชุมผู้ถือหุ้น

ประจำปี: 

2562

  • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปีพร้อมงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2561
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
เอกสารแนบ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขข้อ 24 และข้อ 31 ของข้อบังคับของบริษัท
เอกสารแนบ 5 คำชี้แจงเรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 6 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 7 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เอกสารแนบ 8 คุณสมบัติและข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 9 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก (แบบทั่วไป)
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
เอกสารแนบ 10 แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

ประจำปี: 

2561

  • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2561

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี พร้อมงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2560
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
เอกสารแนบ 4 คำชี้แจงเรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 5 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 6 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
เอกสารแนบ 7 คุณสมบัติและข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 8 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก (แบบทั่วไป)
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
เอกสารแนบ 9 แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

ประจำปี: 

2560

  • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2560

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี พร้อมงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2559
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
เอกสารแนบ 4 คำชี้แจงเรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 5 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 6 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
เอกสารแนบ 7 คุณสมบัติและข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 8 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก (แบบทั่วไป)
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
เอกสารแนบ 9 แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

ประจำปี: 

2559

  • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2559

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี พร้อมงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2558
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่ง
อีกวาระหนึ่ง
เอกสารแนบ 4 คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
เข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 5 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 6 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
เอกสารแนบ 7 คุณสมบัติและข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 8 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก (แบบทั่วไป)
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ คัส โตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
เอกสารแนบ 9 แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

ประจำปี: 

2558

  • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2558

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี พร้อมงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2557
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่ง
อีกวาระหนึ่ง
เอกสารแนบ 4 คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
เข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 5 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 6 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เอกสารแนบ 7 คุณสมบัติและข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 8 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก (แบบทั่วไป)
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ คัส โตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
เอกสารแนบ 9 แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และเสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

ประจำปี: 

2557

  • การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
  • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2557

รายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2557
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557
เอกสารแนบ 1 1.  สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557
เอกสารแนบ 2 2.  ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557
เอกสารแนบ 3 3.  ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 4 4.  คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 5 5.  คุณสมบัติและข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 6 6. หนังสือมอบฉันทะ  
  6.1 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก (แบบทั่วไป)
  6.2 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)
  6.3 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
เอกสารแนบ 7 7.  ข้อความในหนังสือชี้ชวนส่วนที่ 2 หน้า 105-107
เอกสารแนบ 8 8.  แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม

ประจำปี 2557

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี พร้อมงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2556
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
เอกสารแนบ 4 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
เอกสารแนบ 5 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 6 คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 7 คุณสมบัติและข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 8 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก (แบบทั่วไป)
เอกสารแนบ 9 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)
เอกสารแนบ 10 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
เอกสารแนบ 11 แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และเสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

ประจำปี: 

2556

ประจำปี 2556

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
เอกสารแนบ 1 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
เอกสารแนบ 2 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555
เอกสารแนบ 3 รายงานประจำปี พร้อมงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2555
เอกสารแนบ 4 ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
เอกสารแนบ 5 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก (แบบทั่วไป)
เอกสารแนบ 6 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)
เอกสารแนบ 7 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
เอกสารแนบ 8 ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 9 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
เอกสารแนบ 10 คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 11 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
เอกสารแนบ 12 แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม