บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก โดยมีรายละเอียดจำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ 1,365,499,800 28.16
2. นายปรีชญา รัศมีธานินทร์ 287,850,000 5.94
3. นายพรอนันต์ เกิดประเสริฐ 286,500,400 5.91
4. หม่อมหลวงบวรนวเทพ เทวกุล 283,499,900 5.85
5. นาวาอากาศเอกธนภัทร งามปลั่ง 280,850,000 5.79
6. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 142,684,800 2.94
7. นายสันติสุข คล่องใช้ยา 141,675,000 2.92
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 105,280,890 2.17
9. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 103,625,000 2.14
10. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
    ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด
100,450,400 2.07