AAV

|

4.38

+0.10 (+2.34%)

07/12/2561 (16:37)
  • ไทย
  • EN

นักลงทุนสัมพันธ์

จรรยาบรรณ
นักลงทุนสัมพันธ์

จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

  • ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีความเป็นมืออาชีพ

  • เผยแพร่ข้อมูลให้กับประชาชนทั่วไปให้ความสอดคล้องและเป็นไปตามกฎเกณฑ์หลักทรัพย์และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆที่เกี่ยวข้อง

  • ติดต่อสื่อสารกับชุมชนนักลงทุน สื่อทางการเงิน รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด โดยคำนึงถึงความถูกต้องแม่นยำและความสม่ำเสมอ ตรงเวลาและทันเหตุการณ์ โปร่งใส เป็นธรรมและเสมอภาคในการเข้าถึงข้อมูล เรียบง่ายและมีความชัดเจน

  • รักษาความลับของบริษัทและไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน

  • ในช่วงระยะเวลา 10 วันทำการก่อนการประกาศผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่ติดต่อสื่อสารกับสาธารณะชนเกี่ยวกับการคาดการณ์ทางธุรกิจ ผลประกอบการของบริษัทที่จะทำการประกาศ หรือแผนในอนาคตอย่างไรก็ตามบริษัทจะยังคงตอบข้อซักถามเกี่ยวกับข้อมูลที่บริษัทได้มีการเปิดเผยไปก่อนหน้านี้