AAV

|

4.10

+0.06 (+1.49%)

24/05/2562 (15:45)
 • ไทย
 • EN

เกี่ยวกับเอเชียเอวิเอชั่น

คณะผู้บริหารบริษัท
banner aav_management

นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์

ประธานกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 14 พฤษภาคม 2561 Mr. Tassapon Bijleveld
อายุ (ปี) 51

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 148/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 81/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท รุ่นที่ 13)
สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1 : 41.32
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2 : -
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บมจ. ทรีซิกตี้ไฟว์
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คำภีร์ คอร์ปอเรชั่น
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คำภีร์ ลอจิสติกส์
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เสือดำ คอร์ปอเรชั่น
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ทูนประกันภัย
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไอวอรี่ คอฟฟี่
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอฟเวอร์มอร์ แอสเซท
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เว็ลธ์ เวนเจอร์ส
2550 - 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2546 - 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2558 - 2560 กรรมการ บจ. แอคเซลเล้นซ์ (ประเทศไทย)
2558 - 2560 กรรมการ บจ. อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี กรุ๊ป
2558 - 2559 กรรมการ บจ. ซี แอนด์ เอ เอ็นเตอร์เทนเม้น
2558 - 2559 กรรมการ บจ. แอมเปิ้ล เว็ลธ์
2558 กรรมการ บจ. ซี ทรู
2557 - 2559 กรรมการ บจ. แฟชั่น เอเชีย
2554 - 2557 กรรมการ บจ. ดนตรีลีลาคาราบาว
2554 - 2556 กรรมการ บจ. แพตตี้ แอนด์ แพรไหม
2553 - 2556 กรรมการ บจ. เจ เจ สยามพัฒนา
2549 - 2556 กรรมการ บจ. แอร์เอเชีย โก ฮอลิเดย์
1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • บมจ. ทรีซิกตี้ไฟว์
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • บจ. ไทยแอร์เอเชีย
 • บจ. คำภีร์ คอร์ปอเรชั่น
 • บจ. คำภีร์ ลอจิสติกส์
 • บจ. เสือดำ คอร์ปอเรชั่น
 • บมจ. ทูนประกันภัย
 • บจ. ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์
 • บจ. ไอวอรี่ คอฟฟี่
 • บจ. เอฟเวอร์มอร์ แอสเซท
 • บจ. เว็ลธ์ เวนเจอร์ส
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

นายสันติสุข คล่องใช้ยา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 14 พฤษภาคม 2561 Mr. Santisuk Klongchaiya
อายุ (ปี) 52

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 143/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Financial Statement For Directors รุ่นที่ 11/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1 : 0.20
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2 : -
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2561 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2561 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2554 - 2561 ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2550 - 2561 ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์และรายได้พิเศษ บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2558 - 2559 กรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย
1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • บจ. ไทยแอร์เอเชีย
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

นายสันทัด สงวนดีกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 6 กรกฎาคม 2559 Mr. Santhat Sanguandikul
อายุ (ปี) 54

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน University of Denver
 • ปริญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1 : -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2 : -
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
2559 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2559 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2553 - 2559 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด
2547 - 2553 กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด
1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • บจ. ไทยแอร์เอเชีย
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

นายปรีชญา รัศมีธานินทร์

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 13 ธันวาคม 2554 Mr. Preechaya Rasametanin
อายุ (ปี) 59

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โรงเรียนนายเรืออากาศ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 144/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Financial Statement For Directors รุ่นที่ 11/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1 : 0.39
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2 : -
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2550 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2557 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2550 - 2559 กรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2550 - 2558 กรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2547 - 2557 ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม บจ. ไทยแอร์เอเชีย
1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • บจ. ไทยแอร์เอเชีย
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

หม่อมหลวงบวรนวเทพ เทวกุล

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 13 ธันวาคม 2554 M.L. Bovornovadep Devakula
อายุ (ปี) 57

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ State University of New York, USA
 • อนุปริญญา สาขาวิทยาศาสตร์ Kemper Military College, Missouri, USA
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 144/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Financial Statement For Directors รุ่นที่ 12/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1 : 0.36
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2 : -
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2554 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2561 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2547 - 2561 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เดลวี โฮลดิ้ง
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อีโคโนลอดจ์
2557 - 2558 กรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2554 - ส.ค. 2560 กรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • บจ. ไทยแอร์เอเชีย
 • บจ. เดลวี โฮลดิ้ง
 • บจ. อีโคโนลอดจ์
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -